मतदाता सूची

मतदान केंद्रवार महिला-पुरुष मतदाता

स.क्र. विधानसभा क्षेत्र  कुल मतदान केंद्र  मतदान केंद्र वार कुल मतदाता 
1 114-बरघाट 300 114-बरघाट
2 115-सिवनी 331 115-सिवनी 
3 116-केवलारी 342 116-केवलारी 
4 117-लखनादौन 369 117-लखनादौन 

विधानसभा क्षेत्र वार (EP RATIO, GENDER RATIO, PWD VOTERS)

स.क्र. विधानसभा क्षेत्र  EP RATIO GENDER RATIO PWD VOTERS
1 114-बरघाट 63.05 993 751
2 115-सिवनी 64.78 953 885
3 116-केवलारी 63.26 946 1652
4 117-लखनादौन 62.62 944 1345
कुल  63.41 958 4633

वोटर लिस्ट अंतिम प्रकाशन (२०१८)

अंतिम  प्रकाशन(GENERAL VOTERS) http://www.ceomadhyapradesh.nic.in/VoterlistDR2018.aspx
अंतिम  प्रकाशन(SERVICE VOTERS) http://www.ceomadhyapradesh.nic.in/VoterlistSR2018_SV.aspx

 

(निरसन) विलोपित मतदाताओ की सूची

1 http://164.100.196.163/deletions